Avaldatud: 19.09.2017
Viimati muudetud: 08.10.2018

Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi õppenoukogu pädevus ja tegutsemise kord

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”

2018./19. õa õppenõukogu toimumise ajad:

1. 25.09.2018 kell 13:30 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve

Kinnitatud päevakord:

 1. Täiendava õppetöö tulemused.  Õppealajuhataja kt Albina Rzevskaja
 2. 2016/2017. õa sisehindamise aruande kinnitamine. Õppealajuhataja Olga Bertram
 3. Koolielu reguleerivate dokumentide uuendamine, 2018/2019 õa gümnaasiumi õppekava ja 2018/2019 õa metoodilise kava  kinnitamine. Õppealajuhataja Olga Bertram
 4. Kooli kodukorra kinnitamine. Direktor Svetlana Skorobogatova
 5. 2018/2019.õa üldtööplaani  kinnitamine.  Õppealajuhataja kt Albina Rzevskaja
 6. Jooksvad küsimused.

2017./18. õa õppenõukogu toimumise ajad:

1. 19.09.2017 kell 14:30 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve

Kinnitatud päevakord:

 1. Täiendava õppetöö tulemused.
 2. 2016/2017. õa sisehindamise aruande ärakuulamine.
 3. Koolielu reguleerivate dokumentide uuendamine, 2017/2018. õa gümnaasiumi õppekava ja 2017/2018. õa metoodilise kava arutamine ja kinnitamine.
 4. 2017/2018.õa üldtööplaani arutamine ja kinnitamine.
 5. Gümnaasiumi lõputunnistuse duplikaadi väljaandmine.
 6. Jooksvad küsimused.

2.16.11.2017 e-õppenüõukogu

Kinnitatud päevakord:

 1. 2017-2018. õa I õppeperioodi 6.-12. klasside õpitulemused

3. 17.01.2018 e-õppenõukogu

Kinnitatud päevakord:

 1. 2017-2018. õa 6.-12. klasside II õppeperioodi ja 1. – 5. klasside I õppetrimestri õpitulemused
 2. Palgakorralduse põhimõtete kooskõlastamine.

4. 08.02.2018 e-õppenõukogu

Kinnitatud päevakord:

 1. Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi hindamise korraldus

5. 27.02.2018 kell 10:00 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve

Kinnitatud päevakord:

 1. 3. klasside klassijuhatajate aruanne II õppetrimestri õpitulemuste kohta;
 2. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi õppealajuhataja kt Jekaterina Voronova aruanne 1. – 5. klasside II õppetrimestri õpitulemuste kohta;
 3. 6. ja 9. klasside klassijuhatajate aruanne III õppeperioodi õpitulemuste kohta;
 4. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi õppealajuhataja kt Olga Bertrami aruanne 6.– 9. klasside III õppeperioodi õpitulemuste kohta;
 5. 6.-9. klassides töötavate aineõpetajate aruanne III õppeperioodi õpilaste mitterahuldavate õpitulemuste kohta;
 6. 12. klasside klassijuhatajate aruanne III õppeperioodi õpitulemuste kohta;
  Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi õppealajuhataja kt Albina Rževskaja aruanne 10. – 12. klasside III õppeperioodi õpitulemuste kohta;
 7. 10.-12. klassides töötavate aineõpetajate aruanne III õppeperioodi õpilaste mitterahuldavate õpitulemuste kohta;
 8. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori Svetlana Skorobogatova sõnavõtt.

6. 18.05.2018 e-õppenõukogu

Kinnitatud päevakord:

 1. 2017-2018. õa 6.-12. klasside IV õppeperioodi ja 1. – 5. klasside II õppetrimestri õpitulemused

7. 07.06.2018 kell 13:30 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve

Kinnitatud päevakord:

 1. 2017/2018. õppeaasta lõpetamine, 1.-8. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine, põhikooli õpilaste täiendavale õppetööle jätmine, 1.-8. klasside klassijuhatajate sõnavõtt.
 2. Jooksvad teated ja küsimused.

8. 15.06.2018 kell 13:30 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve

Kinnitatud päevakord:

 1. 2017/2018. õppeaasta lõpetamine, 10.-11. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine, 10.-11. klasside klassijuhatajate sõnavõtt.
 2. Jooksvad teated ja küsimused.

9. 19.06.2018 e-õppenõukogu

Kinnitatud päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.

10. 20.06.2018 kell 9:00 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve

Kinnitatud päevakord:

 1. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
 2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine.
 3. Täiendav õppetöö (6.-11. klassid), klassijuhatajate sõnavõtt.
 4. Jooksvad teated ja küsimused.

11. 27.08.2018 kell 12:00 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve

Kinnitatud päevakord:

 1. Gümnaasiumi direktori informatsiooni ärakuulamine õppetöö korraldamisest Ahtme gümnaasiumis 2018/2019. õa.
 2. Täiendatud sisehindamise korra kooskõlastamine.
 3. Õppealajuhataja kt Olga Bertrami sõnavõtt.
 4. Lapsevanema taotluse alusel XXX klassi õpilastele XXXX koduõppele jäämine.
 5. Täiendava õppetöö (6.-11. klassid) tulemused. Klassijuhatajate sõnavõtt.
 6. HEV koordineerija Tatiana Bolshakova sõnavõtt.
 7. Õppealajuhataja kt Albina Rževskaja sõnavõtt.
 8. Jooksvad teated ja küsimused.