Avaldatud: 25.08.2016
Viimati muudetud: 23.10.2019

 Keelekümblusprogramm
Programmi ajalugu

Vähemusrahvuste integratsioon on Eesti valitsuse oluline prioriteet. Riigikeele ladusat valdamist peetakse Eestis elevate mitte-eestlaste poliitilise, majandusliku, sotsiaalse ning kultuurilise lõimumise esmaseks tingimuseks.
Iseseisvuse taastamisega 1991. aastal kuulutati eesti keel riigikeeleks ning ühtlustati eesti ja vene õppekeelega koolide õppekavad. Vene õppekeelega koolides suurenes märkimisväärselt eesti keele õppimiseks ettenähtud tundide arv.
Eesti keelekümblusprogrammi tegevusi alustati 1998. aastal, keelekümblusklasse on avatud alates 2000. aastast. 2. oktoobrist 2000 kuni 31. detsembrini 2008 juhtis keelekümblusmetoodika arendamist, rakendamist ja levikut Integratsiooni Sihtasutuse keelekümbluskeskus. 2009. aastast kuni 2012. a lõpuni oli keelekümblusprogrammi tegevuste arendus Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MEIS) mitmekultuurilise hariduse üksuse üks ülesandeid. Alates 1. jaanuarist 2013 tegeleb keelekümbluse valdkonnaga SA Innove keelekümbluskeskus, kus alustasid tööd integratsiooni sihtasutusest üle tulnud spetsialistid.

Keelekümblusprogrammi läbivad põhimõtted
Jätkusuutlikkus Kaasamine ja meeskonnatöö Võrdsed võimalused Kvaliteet Mitmekultuurilisus
Lähtutakse programmi arenduses Eesti haridus- ja keelepoliitilistest otsustest Kaasatakse olulisi osapooli programmi tegevustesse Pakutakse mitmekülgseid arenguvõimalusi eri vajadusi silmas pidades Tagatakse õppe ja arendustegevuste kvaliteet Väärtustatakse Eesti mitmekultuurilisust, sh eestikeelset kultuurikeskkonda
Õpetaja roll õpilase eesti keele arendamisel
  • Ürituste korraldamisel kasutada eestikeelset sõnavara
  • Kõige tähtsam on luua õpilaste jaoks suhtlemiselmugav ja motiveeriv keskkond, et neil tekiks tugev motivatsioon ja tahtmine väljendada ennast eesti keeles
  • Kasutada õppetundides aktiivõppe meetodeid
  • Kohtumised eesti keeles kõnelevate inimestega
  • Eesti keeles toimuvate kultuuriliste ürituste külastamine (teatrid, muuseumid, kontserdid)
  • Õpilastega suhtlemine ainult eesti keeles
Keelekümblusprogramm Ahtme Põhikoolis

2012. aasta sügisel liitus Ahtme Gümnaasium hilise keelekümblusprogrammiga ning algas sujuv üleminek eestikeelsele õpetamisele.
2019. õppeaastal keelekümblusprogrammi kohaselt õpivad klassid:

Klass Klassijuhataja
5.a Marianna Samoilova
5.b Valentina Ohhapkina, Darja Bojetskaja
6.a Anneli Kukk
6.b Krista Kõrvemaa
7.a Maria Leshkovich, Katre Sosi
7.b Hanna Kotenko, Irina Petrova
8.a Liudmyla Yemelianchenko, Darja Karhanina
8.b Sergey Tužilin, Irina Nogina
8.c Tatjana Misišina, Valentina Katušina
9.a Niina Gorškova
9.b Svetlana Derdessova
9.c Svetlana Derdessova

Ahtme Gümnaasiumi Keelekümblusprogramm on kättesaadav siin

Kasulikud lingid

Innove
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut
Filosoft
Eesti Keel
Koolielu
Õpetajate leht
Hea Algus
Miksike
Lorem Ipsum