Avaldatud: 07.04.2017
Viimased muudatused: 02.03.2018

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

1.septembrist 2017.a asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Haridus-ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond
Ida-Virumaa välishindamisosakonna ekspert on Anastassia Vrabi
Tel 7350230; Mob 56876469; e-post: anastassia.vrabi@hm.ee