Avaldatud: 07.09.2016
Viimati muudetud: 01.06.2020

DOKUMENDIREGISTER
Koolitusluba alates 01.09.2019
Põhimäärus 18.07.2019
Kooli õppekava (üldosa) 24.09.2019
Põhikooli lihtsustatud õppekava 24.09.2019
Ainekavad
HEV õppe korraldamine 24.09.2019
E-õpe kord 17.03.2020 (täiendatud 27.04.2020)
Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava 02.09.2019
Arengukava 2019-2022 23.07.2019
Digiplaan 2017 – 2019 01.02.2017
Kodukord 17.10.2019
Õpilasesinduse põhimäärus 17.10.2019
Hindamise korraldus 24.09.2019
Distantsõppe hindamise kord eriolukorra ajal 28.04.2020
Õpilaste tunnustamise kord 02.09.2019
Sisehindamise aruanne 24.09.2019
Digiküpsuse raport 05.2019
Kooli vastuvõtu tingimused ja kord 02.09.2019
Duplikaadi taotlemine, vormistamine ja väljaandmine
TEK
Hädaolukorra lahendamise plaan 09.03.2020
Tulekahju kooral tegutsemise plaan 02.09.2019
Töötajate koosseis 01.02.2020
Õppenõukogu reglement 02.09.2019
Sisehindamise kord
Töökorralduse reeglid 02.09.2019
Arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord 24.09.2019
Vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord 02.09.2019
Palgakorralduse põhimõtted 04.02.2019
Koolikapi kasutamise kord 02.09.2019
Kohtla-Järve linna ametlike dokumentide register
AVALDUSED
Digiküpsuse raport 2019
PLAANID JA GRAAFIKUD

Tasemetööde läbiviimise ajad 2019/2020 õppeaastal
Põhikooli lõpueksamite ajad 2019/2020 õppeaastal
Koolivaheajad
Üldtööplaan ja metoodiline plaan 2019/2020 õppeaastal 24.09.2019
Kuuplaanid 09.2019 / 10.2019 / 11.2019 / 12.2019 / 01.2020 / 02.2020 / 03.2020 / 04.2020 / 05.2020 / 06.2020
Tööplaan tulevaste esimese klassi õpilastega 2019/2020 õppeaastal 19.09.2019