Avaldatud: 25.08.2016
Viimati muudetud: 25.10.2019

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli tervisenõukogu koosseis:

Esimees:
Jevgeni SARRI, kehalise kasvatuse õpetaja, huvijuht
Liikmed:

 • Marika TREI, õppejuhi kt, arendusjuht, õpetaja
 • Vladimir ZUBKOV, tehnoloogiaõpetuse õpetaja
 • Valentina OHHAPKINA, bioloogiaõpetaja
 • Aleksandra BUHVESTOVA, raamatukoguhoidja, ppr kasvataja
 • Galina BORODINA, meditsiiniõde
 • Jekaterina VORONOVA, õppejuhi kt, algklasside õpetaja
 • Eerik HUDILAINEN, 8.b klassi õpilane

KOHTLA – JÄRVE AHTME PÕHIKOOLI KOOLITERVISE EDENDAMISE TEGEVUSKAVA

Tervisenõukogu missioon koolitervise edendamiseks: õpetada õpilasi oma terviseiseärasusi arvestades hoolitseda oma ja ümbritsevate inimeste füüsilise ja vaimse tervise eest.
Tervisenõukogu visioon koolitervise edendamiseks: keskkond, kus me elame ja tegevus, mida me teeme oma tervise heaks, tagab heaolutunde ja toidab loova isiksuse vaimsust.
Ahtme Põhikoolis  on läbi aastate välja kujunenud kindlad traditsioonid tervisedenduslikes vadkondades, eesmärgiga edendada tervislikke eluviise, arendada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda ning kujundada ühtseid väärtusi tervise ja üldise heaolu nimel.

Ahtme Põhikool kui tervist edendava kooli PEAMISED EESMÄRGID

 • Säilitada olemasolev tervisekaitse nõuetele vastav füüsiline koolikeskkond.
 • Edendada kooli vaimset ja sotsiaalset keskkonda nii, et pakkuda igale kollektiivi liikmele võimalusi kuuluvus-, tunnustus- jm vajaduste rahuldamiseks.
 • Võimaldada õpilastel omandada tervist edendav eluviis ning oskused saavutada kehaline, vaimne ning sotsiaalne heaolu.
 • Säilitada ja arendada turvalist ning tervist edendavat keskkonda, kus iga liige tunnetab oma kuuluvust, hoolitsemist, väärtustamist ja toetust.
 • Toetada õpilaste arengut koostöös lapsevanemate, koolipersonali ja ümbritseva keskkonnaga.

HETKEOLUKORRA ANALÜÜS
Kooli tugevad küljed:

 • Kooli füüsiline keskkond on kõigiti tervisekaitse nõuetele vastav.
 • Koolitoit on tervislik, mitmekülgne ning väljatöötatud standarditele vastav ja kättesaadav kõigile õpilastele ning töötajatele.
 • Olemas on väga head võimalused kehaliseks aktiivsuseks- uus ja võimalusterohke spordihoone, mitmed treeningud ja sporti edendavad üritused.
 • Toimib regulaarne ja mitmekülgne õpilaste ja nende vanemate tunnustamise süsteem.
 • Kool pakub mitmesuguseid võimalusi tervist puudutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks nii õppekava osana kui koolivälistel üritustel, samuti koolitusi õpetajatele ja kooli töötajatele.
 • Vajakajäämised ja/või parendamist vajavad valdkonnad:
 • Senisest parem terviseteenistuse kättesaadavus- tervisekabineti rajamine ja kokkuleppe sõlmimine perearstiga kooliõe vastuvõtu aegade sobitamiseks, et ta saaks koolis eraldi vastuvõttu korraldada.
 • Vajalik on teavitustöö TEK-idee levitamiseks kooli kollektiivis, õpilaste hulgas ning paikkonnas laiemalt, et saavutada ühine kaasaegne arusaam tervisest ja selle edendamisest.
Kooli tervisenõukogu koosolekul koostati tegevuskava aastateks 2017-2019